מינוי אפוטרופסות – מתי ואיך?

החוק מאפשר למנות אדם אשר ידאג לענייניו וצרכיו של אחר במקרים בהם האחר אינו יכול לדאוג לענייניו.

מינוי אפוטרופוס לאדם יעשה בשני מצבים – או לאדם בוגר או לאדם קטין.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

לפי החוק אלו המקרים בהם ימונה אפוטרופוס:

א)  בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס –

(1)   לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן;

(2)   לקטין – בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29;

(3)   לפסולי-דין;

(4)   לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;

(5)   לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;

(6)   לעובר.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

אפוטרופסות לקטינים:

כשאנחנו מדברים על קטין, אנחנו מדברים על סיטואציות מגוונות, לפיהם נעשה מינוי שכזה, אם מת אחד ההורים וההורה השני אינו מסוגל לדאוג לענייני הקטין, או שההורה השני הוכרז פסול דין בעצמו או שההורה נמנע ללא סיבה מוצדקת מלעשות כן, או שהאפוטרופסות של הורה נשללה על ידי בית המשפט, או שאחד ההורים אינו ידוע או שלא היה נשוי להורה השני ולא הכיר בילד כילדו. עניין זה קריטי מאוד לאימהות חד הוריות אשר מעוניינות לדאוג לילדיהן במקרים שחס וחלילה יקרה להן אסון ולא יוכלו לדואג לילדיהן בעצמן למאמר מפורט בעניין זה לחץ כאן.

במקרים בהם הוגבלה אפוטרופסות של אחד ההורים רשאי בית המשפט למנות לקטין אפוטרופוס.

כמו כן בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לקטין שאחד ההורים מת לבקשת הורי ההורה שמת, וכמו כן במקרים מסוימים ובנסיבות מסוימות לקבוע גם בעניינים אלו בהקשר לקשרי הקטין עם הורי הורים, אם זה לטובת הקטין. (כלומר הזכות של סבא וסבתא לתבוע קשר עם נכדם).

אפוטרופסות לבגירים:

אפוטרופוס לאנשים בגירים ימונה בשתי סיטואציות, הראשונה, כאשר אדם לא יכול לדאוג לגופו או רכושו (או שניהם יחדיו) והשנייה כאשר אדם הוכרז כפסול דין. (הכוונה היא לאדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו).

מדובר באנשים בוגרים אשר מסיבות שונות אין להם את היכולת לדאוג לעצמם, לדוגמא קשישים שמגיעים למצבים סיעודיים או דמנטיים למיניהם, או אנשים בעלי לקויות שכליות  או נכויות נפשיות ברמה כזו שהלקות או הנכות אינה מאפשרת להם להיות אחראים לעניינם.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

אופן הגשת הבקשה:

ההליך של מינוי אפוטרופוס, מטרתו הוא להיטיב עם החסוי  ולהגן עליו מהחברה שלעתים עלולה לנצל את חולשותיו לרעה.

בקשה למינוי אפוטרופוס על ענייניו של אדם (גופו או רכושו, או שניהם) תוגש לבית המשפט לענייני משפחה, אשר בתחום הסמכות לפי מקום מגוריו של החסוי,  על ידי בן זוגו, קרובו או היועץ המשפטי לממשלה.

יש לכלול בבקשה את הסיבות ונימוקים אשר בשלהן מתבקש מינוי כאמור ולצרף מסמכים מתאימים להוכחת הנימוקים כאמור ולתמוך את הבקשה בתצהיר חתום על ידי עורך דין.

החלטת בית המשפט:

כאשר על בית המשפט לקבוע בעניין מינוי אפוטרופוס, ישים הוא לפניו ראשית את טובת החסוי, ואת הצורך הקיים בפגיעת עצמאותו של החסוי, ככל שזה מתחייב, לפיכך בית המשפט יקבע תחילה האם קיים בכלל צורך במינוי כאמור, הוא יידון באם האדם המבקש להתמנות הוא מתאים למינוי, ואף ישמע את החסוי, במידה וניתן לעשות כן, שכן אין להקל ראש בשלילת זכויותיו הבסיסיות של אדם לחירות ועצמאות.

לאחר מכן בית המשפט יחליט בעניין המינוי והיקפו, ואם קיים צורך ייתן  הוראות הנוגעות לאופן ביצוע התפקיד.

בית משפט רשאי לפטר אפוטרופוס ולמנות אחר תחתיו במידה ויראה כי האפוטרופוס אינו פועל כנדרש.

תפקיד האפוטרופוס:

אפוטרופוס של קטין חייב לדאוג לצורכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין, ניהולם ופיתוחם; הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו; והכל אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס. והוא הדין בשינויים המחויבים, באפוטרופוס של פסול-דין.

אפוטרופוס לא  של קטין או ולא של פסול-דין חייב לדאוג לעניינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט.

בענייני האפוטרופסות חייב האפוטרופוס לשמוע את דעת החסוי אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.

האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו; בפעולות המנויות להלן אין הוא מוסמך לייצג את החסוי מבלי שבית המשפט אישר אותן מראש:

(1)   העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2)   השכרה שחוקי הגנת הדייר חלים עליה;

(3)   פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על-פי חוק;

(4)   נתינת מתנות זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין;

(5)   נתינת ערבות;

(6)   פעולה אחרת שבית המשפט קבע, בצו המינוי או לאחר מכן, כטעונה אישור כאמור.

האפוטרופוס חייב, בכל ענייני האפוטרופסות, לנהל חשבונות, להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון כפי שיורה, אך לפחות אחת לשנה ובגמר תפקידו או בפקיעת האפוטרופסות, ולהמציא לאפוטרופוס הכללי ידיעות מלאות לפי דרישתו.

האפוטרופוס אחראי לנזק שגרם לחסוי או לרכושו. בית המשפט רשאי לפטרו מאחריות זו, אם פעל בתום לב ונתכוון לטובת החסוי. בכל אופן האפוטרופוס אינו נושא באחריות אם פעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט או קיבל אישורו, אם מראש ואם למפרע.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

סיום תפקיד האפוטרופוס:

הפסקה מרצון: את המינוי ניתן להפסיק על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, מטעם האפוטרופוס ובה להודיע על רצונו להתפטר מתפקידו; ההתפטרות אינה תופסת אלא לאחר  אישור בית המשפט ומן היום שנקבע לכך באישור.

פיטורים: בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לא מילא תפקידיו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

פקיעת האפוטרופסות : אפוטרופסות על קטין פוקעת בהגיעו לבגרות; על פסול דין – עם ביטול פסלותו על ידי בית המשפט; על מי שאינו קטין או פסול דין – אם קבע בית המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה; פקיעת אפוטרופסות כזאת היא מן היום שנקבע לכך על-ידי בית המשפט; אפוטרופסות על כל אדם פוקעת במות החסוי.

אופן סיום תפקידו של האפוטרופוס

בהתפטרותו ובפיטוריו של האפוטרופוס ובפקיעת האפוטרופסות חייב האפוטרופוס – ובמותו חייבים יורשיו – למסור לחסוי או למי שקבע בית המשפט את נכסי החסוי הנמצאים בידו או בפיקוחו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה; ורשאי בית המשפט להורות שהאפוטרופוס יהא חייב ומוסמך לסיים פעולות שבית המשפט קבע, במידה שהדבר דרוש לטובת החסוי, רכושו או עיזבונו.

לקביעת פגישת יעוץ או למידע נוסף חייגו: 052-4241096 או שלחו מייל ל ilanit@ivr-law.co.il

עורכת הדין מקבלת לקוחות בכפר סבא, רמת גן, וישנה אפשרות לשירות בבית הלקוח (ברעננה, הוד השרון, תל אביב, פתח תקווה, נתניה ועוד)