זכויות נשים בעבודה:

חוק עבודת נשים פורס כנפיו תחת מספר נושאים והמטרה שלו היא להגן על נשים בעבודה, בעיקר בשל הנושאים אליהם נשים חשופות בניגוד לגברים בשל היותן אימהות ויולדות או בטיפולי פוריות , והכל ככל שזה נוגע לעבודה.

חופשת לידה

חוק זה מסדיר את אורכה של חופשת הלידה כך שכל אישה שעבדה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה מעל ל 12 חודשים תאה זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, שמהן ניתן לממש  7 שבועות בטרם נולד התינוק.

כל אישה זכאית לקצר את חופשת הלידה למינימום של 14 שבועות ולשוב לעבודה לאחר תקופה זו, עליה להודיעה למעסיק על קיצור החופשה בטרם קיצורה והמעסיק יהיה חייב להחזירה לעבודה לא יאוחר מ 3 שבועות מיום מתן ההודעה כאמור. (עובדת שילדה יותר מילד אחת תאה זכאית להאריך את חופשת הלידה ב 3 שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף באותה הלידה).

בתיקון שנעשה בעניין זה בשנת 2012 שינה המחוקק  את "ברירת המחדל" של תקופת חופשת הלידה, כלומר פעם חופשת הלידה ארכה 12 שבועות (התקופה שביטוח לאומי שילם עבורה דמי לידה והוארכה ל 14 שבועות), ואילו כל אישה יכלה להאריך עד26 שבועות (חצי שנה).

כעת החוק הפך את היוצרות, באופן כזה שהאישה זכאית כברירת מחדל לחופשת לידה של 26 שבועות (חצי שנה,שרק 14 שבועות מתוכם בתשלום) ואילו אם ברצונה לקצר, עליה להודיע למעסיק שלה על כך.

כוונת המחוקק היתה לייצר סיטואציה לפיה האישה לא תידרש לבקש את חסדו של המעסיק להאריך את חופשת לידתה, אלא שחופשה זאת תהא מראש לחצי שנה וכך לחסוך מהאישה את התמודדות מול המעסיק במידה וברצונה לנצל את כל התקופה הזו…. ככה שרק אם רוצים לקצר יש להודיע למעסיק ולא ההיפך.

למידע נוסף או לקביעת פגישת יעוץ חייגו: 052-4241096 או כתבו למייל ilanit@ivr-law.co.il

 

אשפוז היולדת:

עובדת שהתאשפזה בשל מצב בריאותי בתקופת חופשת הלידה, לתקופה העולה על שבועיים  זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האשפוז, אך לא יותר מארבעה שבועות. (גם אם תקופת האשפוז כאמור, אינה רצופה). עובדת כזו גם זכאית לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו לאחר יום הלידה ואילו יתרת החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או לאחריו. על מנת שהעובדת תהיה  זכאית לזכות זו, יהיה עליה להודיע למעסיק על מימוש חופשת הלידה על פי הדרך הזו.

אשפוז התינוק:

עובדת שילדה, והתינוק אושפז לאחר הלידה לתקופה שעולה על שבועיים, זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז, אך לא יותר מעשרים שבועות (גם אם תקופת האשפוז אינה רצופה), או שהיא זכאית לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות יהיו מיד לאחר הלידה ויתרת החופשה לאחר האשפוז או במהלכו. (על העובדת להודיע על כך למעסיקה).

הזכאות להארכת חופשת לידה היא מצטברת ואינה יכולה להעלות על 20 שבועות.

עובדת שילדה ילד שאינו בין החיים, או אמא פונדקאית, או אמא שמוסרת את ילדה לאימוץ, זכאיות לקצר את חופשת הלידה לתקופה של שלושה שבועות בלבד.

הארכת חופשת הלידה מעבר לעשרים ושישה שבועות:

עובדת זכאית להאריך את חופשת הלידה עד 12 חודשים בסך הכל, וזאת בתנאי שעל כל חודש שהיא מאריכה יש לה ותק במקום העבודה פי ארבעה מתקופת ההארכה (נניח לדוגמא, עובדת שרוצה להאריך את חופשת הלידה מחצי שנה לתשעה חודשים עליה להיות בעלת ותק של לפחות שנה במקום העבודה על מנת שתאה זכאית לעשות כן).

חופשת לידה לגבר:

במקרה של מחלה או נכות:

גבר זכאי לצאת לחופשת לידה במקום אשתו, במקרה והילד נמצא בחזקתו או במקרה ובת הזוג אינה יכולה לטפל בילד בשל מחלה או נכות. זכאות זו היא למשך תקופת יתרת חופשת הילדה של בת הזוג וכל עוד מתקיימים לגבי העובד התנאים לזכאות לחופשת לידה, לגבי עובד שבת זוגתו אינה זכאית לחופשת לידה יהיה זכאי לחופשת לידה למשך יתרת חופשת הלידה לה היתה זכאית אילו היתה זכאית לכך.

זכאות כללית לכלל הגברים:

עובד שאשתו ילדה יוכל לצאת לחופשת לידה במקום אשתו, בתום ששת השבועות הראשונות של חופשת הלידה של אשתו, בתנאי שאשתו זכאית לחופשת לידה והיא הסכימה לוותר על יתרת חופשה זו בכתב, חופשת לידה של גבר כאמור לא תעלה על ארבעה עשר שבועות (בתוספת ההארכות) בתנאי שהעובד ואשתו עבדו שניהם באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק  לפחות שנים עשר חודשים לפני צאתם לחופשת לידה.

למידע נוסף או לקביעת פגישת יעוץ חייגו: 052-4241096 או כתבו למייל ilanit@ivr-law.co.il

 

בכל מקרה יציאת לחופשת לידה לא תפגע בותק העובדים במקום העבודה.

זכויות נשים בחזרה לעבודה לאחר חופשת לידה:

עובדת שמניקה, והודיעה על כך למעסיקה זכאית לשעת הנקה, במידה היא עובדת משרה מלאה וזאת עד לארבעה חודשים מתום ששת חודשי חופשת הלידה, אין לנכות שעה זו משכר העבודה.

מעסיק אינו יכול לפטר עובדת, לשנות את תנאי העסקתה עד לתום שישים יום מיום חזרתה לעבודה מחופת הלידה.

פיטורי אישה בהריון או בחופשת לידה:

מעסיק אינו יכול לפטר עובדת בהריון או בחופשת לידה, אלא רק לאחר תום שישים יום מיום חזרתה לעבודה, ואסור יהיה על המעסיק חפוף את ימי ההודעה המוקדמת לתקופה זו פיטורים כאמור יהיו מותרים  רק אם קיבל היתר על כך משר התעשייה והמסחר.

שר התעשייה והמסחר לא ייתן אישור כאמור אלא אם ישתכנע שהפיטורין אינם קשורים ללידה, לחופשת לידה או להיעדרות מפאת ההיריון ורק אם עסקו של המעסיק חדל מלפעול או שזה הוכרז כפושט רגל.

כמו כן אסור למעסיק לפגוע בהיקף משרתה של העובדת או בהכנסתה בתקופה שחלה ההגבלה כאמור  (עד לתום 60 ימים מיום חזרתה לעבודה), אלא בהיתר משר התעשייה והמסחר  והשר לא יתיר פגיעה כאמור אם פגיעה זו קשורה לעילה שבשלה חלה ההגבלה לעשות כן.

למידע נוסף או לקביעת פגישת יעוץ חייגו: 052-4241096 או כתבו למייל ilanit@ivr-law.co.il